دوره های آموزشی

من آموختم كه افسوس گذشته و ترس از آينده دزدهاي دوقلويي هستند كه لذت لحظه حال را از ما مي دزدند – برنارد شاو


مدیریت کیفیت
بهره وری و ابزارهای بهبود
مدیریت پروژه و عملیات
مدیریت روابط انسانی
بازاریابی و فروش